Search for dissertations about: "Alternative learning system"

Showing result 1 - 5 of 49 swedish dissertations containing the words Alternative learning system.

 1. 1. Option Pricing and Bayesian Learning

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Ola Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Bayesian learning; Volatility smile; Economics; Polya urn model; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; economic policy; Finansiering; Financial science;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En europeisk köpoption ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett visst pris, lösenpriset, vid ett bestämt datum, lösendagen. En europeisk säljoption definieras på motsvarande sätt: den ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att sälja den underliggande tillgången. READ MORE

 2. 2. Stochastic Modeling for Video Object Tracking and Online Learning: manifolds and particle filters

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Zulfiqar H. Khan; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bildanalys; Image analysis; Signalbehandling; Signal processing; Visual object tracking; anisotropic mean shift; particle filters; Bayesian tracking; consensus point feature correspondences; online learning of reference object; Riemannian manifold; covariance tracking; Gabor features; Grassmann manifold.;

  Abstract : Classical visual object tracking techniques provide effective methods when parameters of the underlying process lie in a vector space. However, various parameter spaces commonly occurring in visual tracking violate this assumption. READ MORE

 3. 3. Learning for safety: Improvements of Swedish authorities’ toolkits for societal resilience

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Jonas Borell; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Societal safety; Crisis management; Emergency management; Learning; Evaluation; Exercise; Risk assessment; Safety culture;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling föreslår förbättringar av vissa verktyg som svenska myndigheter använder för samhällssäkerhet och krishantering; krishanteringsutvärderingar, krishanteringsövningar samt organisatoriska riskbedömningar. Avhandlingen undersöker även hur visualiseringar av säkerhetskulturdata kan stödja utveckling av säkerhetskultur. READ MORE

 4. 4. On repetitive control

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Gunnar Hillerström; Luleå tekniska universitet.; [1994]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Control Engineering;

  Abstract : This thesis will concern control systems ability to enhance performance by repeating, while maintaining a stable and sufficiently fast closed loop performance. Iterative techniques can be divided into repetitive and learning control. READ MORE

 5. 5. On the Metric-based Approach to Supervised Concept Learning

  University dissertation from Ronneby : Blekinge Institute of Technology

  Author : Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classifier evaluation; supervised learning; metric; criteria;

  Abstract : Den tekniska utvecklingen har förändrat vår livsstil och utökat den globala ekonomins fokus från produktion av varor till insamling och förädling av information. En konsekvens av denna förändring är att vi blir mer beroende av databaser för lagring och databehandling. READ MORE