Search for dissertations about: "Julija Naujekaite"

Found 1 swedish dissertation containing the words Julija Naujekaite.

  1. 1. The Implementation of the Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multi-level Governance

    University dissertation from Mykolas Romeris University/Lund University

    Author : Julija Naujekaite; [2011]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Obligations of the Kyoto Protocol; multi-level governance; sociology of law; driving forces; norms; industry;

    Abstract : Abstract in Uncoded languages Tarptautiniai klimato kaitos susitarimai ir Europos Sąjungos teisės aktai veikia skirtingus valdymo lygmenis, įskaitant nacionalines teisės sistemas ir administravimo modelius. Disertacijoje iškeltas tyrimo klausimas – Kaip Lietuva, konkrečiai pramonės sektorius, įgyvendina šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijų mažinimo reikalavimus, nustatytus Kioto protokolu ir Europos Sąjungos teisės aktais? Reikalavimų mažinti ŠESD emisijas įgyvendinimas yra analizuojamas daugiapakopio valdymo perspektyvoje. READ MORE