Search for dissertations about: "Localization economies"

Found 3 swedish dissertations containing the words Localization economies.

 1. 1. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE

 2. 2. Labour mobility and plant performance The influence of proximity, relatedness and agglomeration 

  University dissertation from Umeå : Kulturgeografiska institutionen

  Author : Rikard Eriksson; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agglomeration economies; labour mobility; plant performance; geographical proximity; related variety; clusters; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Abstract : The purpose of this thesis is to shed new light on the theorizations discussing the economic benefits of geographical clustering in a space economy increasingly characterized by globalization processes. This is made possible through the employment of a plant-perspective and a focus on how the relative fixity and mobility of labour influence plant performance throughout the entire Swedish economy. READ MORE

 3. 3. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Prabhat Upadhyaya; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Abstract : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. READ MORE