Search for dissertations about: "Rehabilitering medicinsk och social"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words Rehabilitering medicinsk och social.

 1. 1. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Lena Edén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige har andelen förtidspensionärer ökat under lång tid och uppgick år 1998 till 7.6% av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år). Den vanligaste orsaken till att en individ förtidspensioneras är reducerad arbetsförmåga till följd av problem i rörelseorganen. READ MORE

 2. 2. Using Virtual Reality for Participatory Design and Brain Injury Rehabilitation

  University dissertation from Division of Ergonomics, Department of Design Sciences, Lund University

  Author : Roy Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Case Studies; Brain Injury Rehabilitation; Participatory Design; Virtual Reality; Usability; Applications; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har användbarheten av Virtual Reality (VR) utvecklats och undersökts för två användningsområden: participatorisk design av arbetsplatser och hjärnskaderehabilitering. Inom det första användningsområdet används VR tillsammans med fullskalemodellering, drama och demokratisk mötesteknik i en Visualiseringsverkstad. READ MORE

 3. 3. Participation and Independence in Old Age - Aspects of home and neighbourhood environments

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Maria Haak; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; grounded theory; ENABLE-AGE; home; independence; neighbourhood environment; occupational therapy; participation; very old people; Medicine human and vertebrates ; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation; kinesitherapy; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Physical medicine; Gerontologi; Gerontology; Medicin människa och djur ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var utforska de allra äldstas upplevelser av delaktighet och självständighet med speciellt fokus på hemmet och närmsta omgivningen. Dagens debatt om åldrandet handlar mestadels om kvaliten i vård och omsorg, dess kostnader men också om bristande omsorg. READ MORE

 4. 4. Driving to Learn. The process of growing consciousness of tool use - a grounded theory of de-plateauing

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Division of Occupational Therapy and Gerontology

  Author : Lisbeth Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; assessment; outcome; profound cognitive disabilities; powered wheelchair; joystick; well-being; control; self-awareness; growth; facilitate; activity; occupation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en teori om hur utforskande och hantering av verktyg kan få människor att överskrida förutfattade begränsningar. Personer med grava kognitiva funktionshinder har mycket svåra begränsningar i sina förutsättningar att delta i aktiviteter som kan skapa mål och mening och bidra till förändringar i deras liv. READ MORE

 5. 5. Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Ulrika Bejerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Mental Health; Time Use; Schizophrenia; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har bidragit med systematisk information om hur personer med schizofreni lever sitt vardagsliv, och resultaten har visat på signifikanta relationer mellan ett aktivitetsperspektiv och hälsa. Avhandlingen består av fem studier. READ MORE