Search for dissertations about: "SCORAD"

Found 1 swedish dissertation containing the word SCORAD.

  1. 1. Eczema in young children aspects of clinical investigation and treatment

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Gunilla Norrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Allergology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Allergologi;

    Abstract : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. READ MORE