Search for dissertations about: "on parental involvement"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the words on parental involvement.

 1. 1. Parental involvement in school: : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  University dissertation from Malmö Högskola. Lärarutbildningen

  Author : Laid Bouakaz; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban school; Pedagogy and didactics; parental involvement; multicultural; minority parents; multi-ethnic school; Pedagogik; didaktik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; Humanities Social Sciences;

  Abstract : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. READ MORE

 2. 2. Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background

  University dissertation from Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet

  Author : Heidi Carlerby; Mittuniversitetet.; [2012]
  Keywords : Medical and Health Sciences Health Sciences Public Health; Global Health; Social Medicine and Epidemiology; Medicin och hälsovetenskap Hälsovetenskaper Folkhälsovetenskap; global hälsa; socialmedicin och epidemiologi; bullying involvement; discrimination; foreign extraction; gender; WHO-HBSC; intersectional perspective; health risk behaviour; parental background; PSP; SHC; SCOS; socio-demography; mobbning; diskrimination; utländsk härkomst; genus; WHO-HBSC; intersektionalitetsperspektiv; hälsoriskbeteende; föräldrabakgrund; PSP; SHC; SCOS; sociodemografi;

  Abstract : The majority of Swedish boys and girls have good psychosomatic health. Despite that the risk of mental health problems such as nervousness, feeling low and sleeping difficulties has increased steadily in recent decades. READ MORE

 3. 3. Parental Involvement in Pediatric Hospital Care-Implications for Clinical Practice and Quality of Care

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Britt Marie Ygge; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : Medical and Health Sciences Clinical Medicine Dermatology and Venereal Diseases; Medicin och hälsovetenskap Klinisk medicin Dermatologi och venereologi; Medicine; pediatric care; parent questionnaire; parental involvement; quality of care; non-response; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding about parents’ perceptions of quality of care and their own involvement in pediatric hospital care.Parental involvement in the care of hospitalized children has gained increased attention in recent years. READ MORE

 4. 4. The parents school? Narrative research about parental involvement

  University dissertation from Studentlitteratur, Lund

  Author : Sofie Bager-Charleson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : Pedagogik; didaktik; Pedagogy and didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : Over the last two decades, educational reforms have stimulated an enormous growth in innovative school thinking, effecting both independent schools and mainstream education. Parents and interest groups, previously excluded from general pedagogic practice and planning, are now faced with new opportunities and responsibilities. READ MORE

 5. 5. Parental support in a changing society

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Malmö

  Author : Ann-Christine Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : epidemiology; Public health; Folkhälsa; nurses; parents; child health; health promotion; epidemiologi; MEDICIN; MEDICINE;

  Abstract : In today's Swedish society there is increasing emphasis on health-promotive work among children, adolescents, and their parents. Knowledge is needed about why certain activities work better than others. It is important to study the parents' motives and experiences of participating in parental supporting programmes. READ MORE