Search for dissertations about: "patienthood"

Found 1 swedish dissertation containing the word patienthood.

  1. 1. Please Be Patient : : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

    University dissertation from Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

    Author : Martin Gunnarson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Södertörns högskola.; [2016]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kidney transplantation; haemodialysis; kidney failure; patienthood; culture; phenomenology; embodiment; medical practice; neoliberalism; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

    Abstract : Avhandlingen undersöker de två behandlingsalternativ, hemodialys och njurtransplantation, som är tillgängliga för personer med njursvikt. I fokus för undersökningen står de former av person- och patientskap som skapas och upprätthålls i hemodialys- och njurtransplantationsvården samt i de njursjukas vardagsliv. READ MORE