Search for dissertations about: "sample thesis chapter 2 Alternative learning system"

Found 1 swedish dissertation containing the words sample thesis chapter 2 Alternative learning system.

  1. 1. Option Pricing and Bayesian Learning

    University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

    Author : Ola Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Bayesian learning; Volatility smile; Economics; Polya urn model; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; economic policy; Finansiering; Financial science;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish En europeisk köpoption ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett visst pris, lösenpriset, vid ett bestämt datum, lösendagen. En europeisk säljoption definieras på motsvarande sätt: den ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att sälja den underliggande tillgången. READ MORE