Search for dissertations about: "thesis topics on clinical pharmacology"

Found 1 swedish dissertation containing the words thesis topics on clinical pharmacology.

  1. 1. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

    University dissertation from Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

    Author : Anna Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel. READ MORE