Search for dissertations about: "water activity"

Showing result 1 - 5 of 449 swedish dissertations containing the words water activity.

 1. 1. Irrigation water management : A performance study of the Rahad scheme in Sudan, 1977-1996

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Nighisty Ghezae; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rahad scheme; irrigation management; water supply activities; agricultural extension activity; performance assessment; main system management; on-farm management; organizational structure; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : The central objectives of this study is to assess the performance of irrigation water management of the Rahad scheme in Sudan between 1977 and 1996.The study assesses how well the scheme has succeeded in achieving irrigation management objectives using the criteria of productivity, equity, cost recovery and environmental stability. READ MORE

 2. 2. Water Supply in Tanzania and Performance of Local Plant Materials in Purification of Turbid Water

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Nancy Marobhe; KTH.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antibacterial effect; Coagulant proteins; Vigna unguiculata; Parkinsonia aculeata; Ion exchange; Tanzania water supply; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Water engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Vattenteknik;

  Abstract : Water supply services in urban and rural areas of Tanzania were reviewed and specific studies were carried out on water supply and on purification of turbid water sources using locally available plant materials in rural villages of Singida Rural District. The review showed that large proportions of urban and rural populations in Tanzania face acute water supply problems mainly due to poor planning, implementation and management of water supply projects, including an inability to address social, technical, operation and maintenance and financial issues. READ MORE

 3. 3. Enhanced Biological Phosphorus Removal -Processes, Competing Substances and Tools for Operation of Wastewater Treatment Plants

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Eva Tykesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöteknik; pollution control; Environmental technology; chemical precipitation; glycogen accumulating organisms; polyphosphate accumulating organisms; wastewater treatment; biological phosphorus removal; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avloppsvatten renas från fosfor för att minimera utsläppet till sjöar och hav. Näringsämnena fosfor och kväve bidrar till övergödningen i våra vatten och kan reduceras kraftigt på avloppsreningsverken. READ MORE

 4. 4. Photosynthetic water oxidation the function of two extrinsic proteins

  University dissertation from Umeå : Fysiologisk botanik

  Author : Tatiana Shutova; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; photosystem II; Psb0; Cah3; water oxidation; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi;

  Abstract : The solar energy accumulated by photosynthesis over billions of years is the sole source of energy available on Earth. Photosystem II (PSII) uses the sunlight to split water, an energetically unfavorable reaction where electrons and protons are extracted from water and oxygen is released as a by-product. READ MORE

 5. 5. On leachate emissions from municipal solid waste

  University dissertation from Water Resources Engineering, Lund University

  Author : Martijn van Praagh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; Miljöstudier; Environmental studies; Environmental Impact; heavy metals; Organic carbon; teknisk geologi; Hydrogeologi; geographical and geological engineering; teknisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mängden och kvaliten på avfall förändras när intresset för resurserna i avfallet ökar. Ett omhändertagande av avfall med sortering, återvinning, förbehandling och utnutjande av energi producerar nytt avfall. En del hamnar på deponin. En möjlig följd är att det organiska materialet som deponeras minskar. READ MORE