Return Migration from Sweden 1968-1996. A Longitudinal Analysis

University dissertation from Almqvist & Wiksell International

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingsarbetets främsta syfte har varit att analysera vilka drivkrafter som ligger bakom beslutet att återvandra, samt att kartlägga återvandringen från Sverige 1968-1996 avseende sammansättning och utvecklingsmönster. Analysen har bedrivits ur ett arbetsmarknadsekonomiskt perspektiv, med fokus på den långsiktiga utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Datamaterialet, som omfattar nästan 110.000 individer, tillåter en exakt datering av olika händelser i individernas liv och en viktig fördel är tillgången till uppgifter rörande invandrares bakgrund i hemlandet när det gäller utbildning, yrke, språkkunskaper m.m. Resultaten visar att de invandrare som haft relativt höga inkomster över tid i Sverige har en högre benägenhet att återvandra, samt att den restriktiva invandringspolitiken, i kombination med den försämrade arbetsmarknadssituationen för invandrare, har lett till att återvandringen minskat under perioden. Denna minskning gäller dock inte för högutbildade invandrare. Avhandlingen visar att återvandring är ett betydelsefullt fenomen, som måste vägas in vid studier av migrationssystem och etniska nätverk, men också vid diskussioner om invandrarnas arbetsmarknadssituation och invandringens långsiktiga effekter på samhällsekonomin.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.