Search for dissertations about: "Övrig rätt"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the words Övrig rätt.

 1. 1. Fair Trading Law in Flux? : National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; Comparative law; Komparativ rätt; Competition law; Marknads- och konkurrensrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Abstract : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. READ MORE

 3. 3. Impartial contract-engineeering in real estate transactions : : the Swedish broker and the Latin notary

  University dissertation from Infrastructure, Kungliga Tekniska högskolan

  Author : Ola Jingryd; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Humanities Social Sciences; Latin notary; Real estate agent; Real estate; Real estate broker; Comparative law; Profession; LAW JURISPRUDENCE Private law Property and real estate law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Sakrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law Comparative law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Komparativ rätt; fastighetsmäkleri; komparativ rätt; comparative law;

  Abstract : Even in the days of an ever closer European union, Europe contains no less than four different legal cultures with respect to real estate conveyances: the Latin-German notary system, the deregulated Dutch notary system, the lawyer/solicitor system, and the Scandinavian licensed real estate broker system. The latter is of particular interest in that Scandinavian brokers play a far larger role in real estate transactions than their European counterparts. READ MORE

 4. 4. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 5. 5. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE