Search for dissertations about: "öppenhet"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the word öppenhet.

 1. 1. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. READ MORE

 2. 2. Knowing the Ropes in Open Innovation Understanding Tensions through a Paradox Lens

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Ioana Stefan; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; tensions; open innovation; paradox of disclosure; value co-creation; value capture; openness; appropriability; intellectual property rights; misappropriation; paradox lens; spänningar; öppen innovation; paradox om avslöjande; samskapande av värde; värdefångst; öppenhet; immateriella rättigheter; idé missbruk; paradoxteori lins;

  Abstract : En aktuell utmaning i samband med öppen innovation kan hänföras till den grundläggande paradox om avslöjande av idéer som föreslogs av Kenneth Arrow. Det är oklart hur potentiella negativa konsekvenser av denna paradox - till exempel otillåten användning av idéer – ska hanteras. READ MORE

 3. 3. Prejudiced Personalities Revisited On the Nature of (Generalized) Prejudice

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Robin Bergh; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prejudice; Personality; Explicit attitudes; Implicit attitudes; Ethnocentrism; Big Five; Agreeableness; Openness to Experience; Fördomar; Personlighet; Attityder; Ingruppsfavoritism; Femfaktormodellen; Vänlighet; Öppenhet för nya erfarenheter; Psychology; Psykologi;

  Abstract : In the media, one type of prejudice is often discussed as isolated from other types of prejudice. For example, after Breivik’s massacre, intolerance toward Muslims was intensely debated (for good reasons). However, his manifesto also disclosed extreme attitudes towards women and gays, a fact which passed without much notice. READ MORE

 4. 4. Growth intentions and communicative practices : Strategic entrepreneurship in business development

  University dissertation from Lund : Lund Business Press

  Author : Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Abstract : Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. READ MORE

 5. 5. Overcoming inertia to sustainable stormwater management practice

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Annicka Cettner; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Abstract : In Sweden, there is a growing receptivity for change to more sustainable stormwater practices using green infrastructure approaches. Unlike piped drainage systems they can have multiple benefits in use including flood control, pollutant removal and can add to the quality of urban space supporting green infrastructure through irrigation and providing cooling and an additional water source for supply. READ MORE