Search for dissertations about: "901 83 Umeå Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi"

Found 1 swedish dissertation containing the words 901 83 Umeå Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi.

  1. 1. Control of lateral root development in Arabidopsis thaliana

    Author : Jan Eklöf; 901 83 Umeå Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi; []
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiological Botany; fysiologisk botanik; molecular cell biology; molekylär cellbiologi;

    Abstract : .... READ MORE