Search for dissertations about: "Alexandre Magno Anesio"

Found 1 swedish dissertation containing the words Alexandre Magno Anesio.

  1. 1. Effects of solar radiation on the abiotic and bacterially mediated carbon flux in aquatic ecosystems

    University dissertation from Department of Ecology, Lund University

    Author : Alexandre Magno Anesio; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bacteria; dissolved inorganic carbon DIC ; bioavailability; aquatic macrophytes; photooxidation; detritus decomposition; Ultraviolet radiation; dissolved organic carbon DOC ; fungi; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Solljusets effekter på abiotiska och bakteriella kolflöden i akvatiska system I denna avhandling behandlar jag solljusets effekter på organiskt material. Jag har analyserat hur solljus förändrar olika sorters löst organiskt kol och partikulärt organiskt kol. READ MORE