Search for dissertations about: "Alzheimers sjukdom"

Showing result 1 - 5 of 51 swedish dissertations containing the words Alzheimers sjukdom.

 1. 1. Remembering in Alzheimer's disease utilization of cognitive support

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Agneta Herlitz; Umeå universitet.; [1991]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; Dementia; Memory; Episodic memory; Semantic memory; Severity of dementia; Alzheimers sjukdom; demens; minne;

  Abstract : The aim of the present doctoral thesis was to investigate the ability of patients with Alzheimer's disease (AD) to utilize cognitive support in order to improve episodic remembering. A review of previous research indicated that most studies have failed to find beneficial effects of encoding support on memory in AD patients. READ MORE

 2. 2. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Abstract : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. READ MORE

 3. 3. Making Death Matter A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Tara Mehrabi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; STS; human animal studies; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; Drosophila melanogaster; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi;

  Abstract : Denna avhandling utgör ett bidrag till feministiska laboratoriestudier och är en kritisk analys av naturvetenskaperna. Närmare bestämt är det en feministisk studie av forskning om Alzheimers sjukdom, dess biokemiska verkningar och dödliga relationer utifrån ett års fältarbete som labbtekniker i ett fluglabb. READ MORE

 4. 4. Stress steroids as accelerators of Alzheimer's disease. Effects of chronically elevated levels of allopregnanolone in transgenic AD models

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Sara Bengtsson; Umeå universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allopregnanolone; Alzheimer s disease; beta-amyloid; synaptophysin; chronic stress; Morris water maze; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology; neurologi; Neurology; geriatrik; Geriatrics; medicinsk beteendevetenskap; medicinsk beteendevetenskap;

  Abstract : Background Alzheimer’s disease (AD) and dementia are devastating con­ditions not only for the affected patients but also for their families.  The economical costs for the society are tremendous. READ MORE

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE