Search for dissertations about: "Animal Ecology"

Showing result 1 - 5 of 254 swedish dissertations containing the words Animal Ecology.

 1. 1. Evolutionary ecology of arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) : Intra- and interspecific interactions in circumpolar populations

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johan Hammar; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Arctic char; Salvelinus alpinus; biogeography; niche; life history; population ecology; intra- and interspecific interactions; cannibalism; competition; landlocked; marginal populations; species border; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Animal Ecology; zooekologi;

  Abstract : This thesis examines a suite of ecological and genetic mechanisms influencing the fundamental and realized niche borders of European and North American populations of the Arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) species complex in allopatry as well as in sympatry with brown trout (Salmo trutta) or brook trout (Salvelinus fontinalis). READ MORE

 2. 2. Stopover Ecology of Mallards Where, when and how to do what?

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Daniel Bengtsson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Age characters; body condition; departure decision; effects of influenza A virus; habitat selection; mallard; movement; Ottenby Bird Observatory; stopover ecology; weather; wild birds; Ecology; Ekologi;

  Abstract : The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the northern hemisphere and a model species in ecology and harvest management. Migration is a crucial life stage for many birds and understanding the drivers of migration has important implications for conservation biology and assessment of animal population responses to global changes. READ MORE

 3. 3. The Evolution of Sexually Homologous Ornaments Selection via Male Mate Choice Coinciding with Male-Male Competition in a Neotropical Mosquito

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sandra South; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sexual selection; Sabethes cyaneus; Diptera; Culicidae; mosquito; mutual ornamentation; sexual selection; mutual mate choice; male mate choice; female ornament; ecology; animal behaviour; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Ethology and behavioural ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Etologi och beteendeekologi; Zooekologi; Animal Ecology;

  Abstract : The evolution of elaborate male ornaments via sexual selection is well-understood while the selective pressures acting on female ornaments remains unresolved. Female ornaments in species with strong sexual selection on the male homologue of the ornament were originally thought to result from an intersexual genetic correlation. READ MORE

 4. 4. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. READ MORE

 5. 5. Butterfly Diversity and Dispersal in Fragmented Grasslands

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Erik Öckinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Djurekologi; Animal ecology; Ekologi; Ecology; Lepidoptera; Landscape ecology; Insects; Species richness; Fragmentation; Mobility; Natural science; Source-sink dynamics; Metapopulations;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har utbredningen och förekomsten i av många arter av fåglar, växter och insekter knutna till jordbrukslandskap på olika håll i Europa minskat på grund av jordbrukets rationalisering och intensifiering. För att motverka dessa negativa trender måste man ha kännedom om den relativa betydelsen av lokala och regionala ekologiska processer för populationers fortlevnad och mönster i artrikedom. READ MORE