Search for dissertations about: "Ann-Christine Hallberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ann-Christine Hallberg.

  1. 1. Parental support in a changing society

    University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

    Author : Ann-Christine Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Folkhälsa; nurses; parents; child health; health promotion; epidemiologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish I Sverige betonas idag alltmer det hälsofrämjande arbetet riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Olika föräldrastödsaktiviteter erbjuds. Det behövs ökad kunskap om varför vissa aktiviteter fungerar bättre än andra. READ MORE