Search for dissertations about: "Assessment methodology"

Showing result 1 - 5 of 366 swedish dissertations containing the words Assessment methodology.

 1. 1. Climate vulnerability assessment methodology : Agriculture under climate change in the Nordic region

  Author : Lotten Wiréhn; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Giuseppe Feola; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Abstract : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. READ MORE

 2. 2. Integrated pedestrian safety assessment methodology

  Author : Nils Lübbe; Chalmers University of Technology; []
  Keywords : assessment; driver behavior; comfort zone boundary; integrated safety; pedestrian; Forward Collision Warning; False Positive;

  Abstract : Pedestrian fatalities and injuries are a concern in many regions. Passive safety assessment is well established, and additional active safety assessment has recently emerged. However, assessment methods reflecting on the interaction between active and passive safety do not exist in regulatory or consumer testing. READ MORE

 3. 3. Educative assessment for/of teacher competency : a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers

  Author : Anders Jönsson; Gunilla Svingby; Mien Segers; Malmö university; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; Education; Pedagogik;

  Abstract : The aim of this dissertation is to explore some of the problems associated with introducing authentic assessment in teacher education. In the first part of the dissertation the question is investigated, through a literature review, whether the use of scoring rubrics can aid in supporting credible assessment of complex performance, and at the same time support student learning of such complex performance. READ MORE

 4. 4. Just assessment in school : - a context-sensitive comparative study of pupils' conceptions in Sweden and Germany

  Author : Bettina Vogt; Daniel Sundberg; Florian Waldow; Anders Jönsson; Linnéuniversitetet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; comparative education research; context-sensitive comparison; conceptions; focus group interviews; grading; Grounded Theory Methodology; justice; meritocracy; pupil research; standards-based reform; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Abstract : This thesis examines pupils’ justice conceptions regarding educational assessment. Due to the context-dependency of norms and values as well as of assessment, the study compares the justice conceptions of pupils in two different’socio-educational’ contexts: Sweden and Germany. READ MORE

 5. 5. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Author : Anders Jönsson; Malmö högskola; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE