Search for dissertations about: "Auli Hakulinen"

Found 2 swedish dissertations containing the words Auli Hakulinen.

 1. 1. From Interaction to Grammar : Estonian Finite Verb Forms in Conversation

  Author : Leelo Keevallik; Raimo Raag; Bengt Nordberg; Auli Hakulinen; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Estonian language; Particles; grammar; grammaticalization; interactional linguistics; pragmatics; telephone conversation; conversation analysis; Estonian; Estniska; Estonian language; Estniska språket;

  Abstract : This study contributes to the research tradition of interactional linguistics. It demonstrates how interactional patterns and sequences of actions are, or emerge as, part of the syntagmatic structure of a language, and why the transitions from interaction to grammar as well as from content to function items, are to be regarded as gradual and continuous. READ MORE

 2. 2. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction : A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Author : Niklas Norén; Per Linell; Jan Anward; Auli Hakulinen; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Abstract : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. READ MORE