Search for dissertations about: "Behovsbedömning"

Found 4 swedish dissertations containing the word Behovsbedömning.

 1. 1. Negotiating needs Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anna Olaison; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; Care management; old age care; home care; assessment processes; institutional interaction; communication; discourse analysis; gerontological social work; Behovsbedömning; äldreomsorg; hemtjänst; bedömningsprocesser; institutionella samtal; kommunikation; diskursanalys; gerontologiskt socialt arbete;

  Abstract : Studien tar sin utgångspunkt i de bedömningsprocesser äldre personer genomgår för att få tillgång till hjälp i hemmet. Bedömningsprocessen där äldre, deras anhö-riga och kommunala behovsbedömare deltog studerades ur ett kommunikativt perspektiv. Interaktionen vid behovsbedömningssamtalet fungerar som en pro-blemlösningsprocess. READ MORE

 2. 2. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia Citizenship as practice

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Johannes H Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Abstract : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. READ MORE

 3. 3. Strategies for evaluation of housing adaptations - Accessibility, usability and ADL dependence

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, PO Box 157, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Agneta Malmgren Fänge; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostadsanpassning är en vanlig åtgärd inom kommunal service och rehabilitering. Avsikten är att ta bort fysiska miljöhinder i bostaden och den nära utemiljön för underlätta vardagliga aktiviteter och möjliggöra ett självständigt liv. READ MORE

 4. 4. Att bedöma behov : utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

  Author : Therese Åström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar som uppvisat kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. I synnerhet var syftet att undersöka om strukturerad risk- och behovsbedömning kan leda till bättre kvalitet på utredningar i form av fler dokumenterade risk- och skyddsfaktorer, säkrare prediktion av återfall i allvarliga brott, bättre matchning till relevanta behandlingsinsatser, samt om grad av matchning mellan behov och insatser påverkar ungdomars återfall. READ MORE