Search for dissertations about: "Bin Lu"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the words Bin Lu.

 1. 1. Characterisation of Urban Rainfall in Kuala Lumpur, Malaysia

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Mohamed Nor bin Desa Mohamed; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographical and geological engineering; Hydrogeology; velocity; vector; monsoon; Malaysia; thunderstorm; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet avser studier av regnkarakteristik i tid och rum i Kuala Lumpur, Malaysia. I storskalig betraktelse studerades ett 550 km2 område för att bl.a. finna påverkan av monsuner. READ MORE

 2. 2. Ecological interactions in human modified landscapes : Landscape dependent remedies for the maintenance of biodiversity and ecosystem services

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Biology

  Author : Arvid Bolin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Central place foraging; Agriculture; Competition; Ecosystem service; Species coexistence; bumble bees; landscape ecology; Biodiversity; Agri-environment scheme; Central place foraging; jordbruk; konkurrens; landskaps ekologi; humlor; bin;

  Abstract : Mycket har skett i jordbruket det senaste århundradet. Vi har rört oss från ett småbondesamhälle till ett mekaniserat, industrialiserat och kapitaliserat jordbrukssamhälle med en global marknad. READ MORE

 3. 3. Adaptations for nocturnal vision in insect apposition eyes

  University dissertation from Lund Unversity, Department of Cell and Organism Biology

  Author : Birgit Greiner; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; temporal and spatial summation; optical and neural adaptations; theoretical modelling.; Djurs anatomi och morfologi; Zoologi; dim light; vision; landmark navigation; nocturnal bees and wasps; Zoology; Animal anatomy; animal morphology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur kan nattaktiva insekter se i mörker med fel sorts ögon? Majoriteten av alla dagaktiva insekter har en sorts facettöga som kallas appositionsöga. Appositionsögon är anpassade till ett liv med god tillgång på ljus ? nattaktiva djur har därför i princip alltid andra sorters ögon (superpositionsögon). READ MORE

 4. 4. Natural enemies: Functional aspects of local management in agricultural landscapes

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Helena Hanson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agricultural intensification; sustainable agriculture; land use; management intensity; landscape scale; ecosystem services; biological control; species trait; pesticides; predatory arthropods; parasitoids; pollen beetles;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket sedan 1950-talet har lett till en ökad matproduktion men också orsakat miljöproblem så som förlust av biologisk mångfald, jorderosion, övergödning, ökade utsläpp av växthusgaser samt föroreningar av bekämpningsmedel. Det är därför nödvändigt att utveckla ett mer hållbart jordbruk samtidigt som vi upprätthåller den globala matförsörjningen för en växande befolkning. READ MORE

 5. 5. Insect Diversity in Changing Landscapes

  University dissertation from Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. READ MORE