Search for dissertations about: "Birgitta Thorslund"

Found 1 swedish dissertation containing the words Birgitta Thorslund.

  1. 1. Effects of hearing loss on traffic safety and mobility

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Birgitta Thorslund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2014]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing loss; traffic safety; cognitive workload; tactile support; Hörselnedsättning; trafiksäkerhet; kognitiv belastning; taktilt stöd; 841 Road: Road user behaviour; 841 Road: Road user behaviour; Hearing; Driver; Driving veh ; Behaviour; Cognition; Mental load; Eye movement; Tactile; Warning; Signal; Driver assistance system; Navigation route ; Simulator driving ; Test; Safety;

    Abstract : Syftet med den här doktorsavhandlingen var att undersöka trafiksäkerhet och mobilitet för individer med hörselnedsättning (HN). Tre studier har genomförts: 1. en enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till HN, 2. READ MORE