Search for dissertations about: "Bodner-Partom"

Found 1 swedish dissertation containing the word Bodner-Partom.

  1. 1. Fatigue behaviour of a nickel based superalloy

    University dissertation from Henrik Andersson, Materials Engineering, BOX 118, SE - 221 00 LUND, SWEDEN

    Author : Henrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; Bodner-Partom; Fatigue; High temperature;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Då en struktur utsätts för varierande belastning kan brott uppstå vid väsentligt lägre last än vad som hade orsakat brott vid konstant lastnivå. Fenomenet kallas utmattning och berör många traditionella ämnen. READ MORE