Search for dissertations about: "Building Waste"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the words Building Waste.

 1. 1. Recycling Potential and Design for Disassembly in Buildings

  University dissertation from Lund Institute of Technology

  Author : Catarina Thormark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; interior design; Architecture; LCA; Environmental Assessment; Deconstruction; Disassembly; Design; Building Products; Recycling Potential; Recycling; Building Waste; inredningsarkitektur; Building construction; Byggnadsteknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Recycling as part of environmental considerations has become a common feature in architecture and building construction. Recycling of building waste can make a considerable contribution to reducing the total environmental impact of the building sector. READ MORE

 2. 2. Evaluation of new active technology for low-energy houses

  University dissertation from Energy and Building Design, Lund University

  Author : Henrik Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-quality heat; hybrid ventilation; heat recovery; active house; solar window; PV T hybrid; building integration; TRNSYS;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostäder och service svarar för hela 36 procent av Sveriges totala energianvändning, av detta står bostäder och lokaler för ungefär 86 procent. Den svenska riksdagen har antaget EU: s klimat-och energipolitiska mål som skall nås till 2020, som kallas "20-20-20"-målen. READ MORE

 3. 3. On Value and Waste

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Peter Wallström; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Value; Waste; Marketing; Resource-based view; RBV; Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Abstract : Value and waste are concepts that are used in improvement projects. In lean the concepts are fairly simple. Reduce the waste and the value has increased. However, value is both multidimensional and differs over time. READ MORE

 4. 4. Critical design activities in house-building projects an industrial process perspective

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Martin Haller; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Abstract : Dealing with planning accuracy respectively design errors is a big issue within construction. It has been argued that design errors are a major cause for waste in housing projects, despite all technical development. Reasons for design errors are well investigated and often relate to human acting. READ MORE

 5. 5. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE