Search for dissertations about: "CLASSROOM"

Showing result 1 - 5 of 232 swedish dissertations containing the word CLASSROOM.

 1. 1. Classroom noise exposure and subjective response among pupils

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Pär Lundquist; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; school; teaching; students; annoyance children; sound; mood;

  Abstract : In Sweden, all children must have access to education of equal value and the curriculum points out the importance of a good environment for development and learning. Modern working methods differ a lot from the traditional. Teaching nowadays is focused on problem-solving. Students are more interactive, working in groups and projects. READ MORE

 2. 2. Classroom interaction : a study of pedagogical roles in the teaching process

  University dissertation from Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Author : Christina Gustafsson; [1977]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Social stratification and classroom discourse : a sociolinguistic analysis of classroom practice

  University dissertation from Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Author : Emília Ribeiro Pedro; Stockholms universitet.; [1981]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skolans socialpsykologi; Språksociologi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Approaching classroom interaction dialogically studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Oliver St John; Örebro universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; dialogism; conversation analysis; interillumination; addressivity; counter word; languaging; Education; Pedagogik;

  Abstract : This thesis approaches classroom interaction in association with Bakhtin and conversation analysis (CA). The four studies presented in this thesis seek to highlight different aspects of classroom interactional encounters between the students and teachers of a secondary school class. READ MORE

 5. 5. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Anna Flyman Mattsson; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Abstract : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. READ MORE