Search for dissertations about: "Calle Rosengren"

Found 2 swedish dissertations containing the words Calle Rosengren.

 1. 1. Arbetstidens symbolvärde : om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  Author : Calle Rosengren; Jan Forslin; Eskil Ekstedt; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Organizational culture;

  Abstract : The point of departure of the present thesis is what happens to working time in sections of the labor market where the content of production is becoming more knowledge-intensive, that is, where production is largely based on creativity, knowledge development and communication – processes that are difficult to control and locate in time. Paired with the rise in information and communication technology (ICT), room for interpretation is created by necessity as concerns the boundaries of work and what constitutes a satisfactory work effort. READ MORE

 2. 2. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Author : Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Abstract : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. READ MORE