Search for dissertations about: "Care Sciences"

Showing result 1 - 5 of 4460 swedish dissertations containing the words Care Sciences.

 1. 1. Tinkering Care Moves Senior Home Care in Practice

  University dissertation from Uppsala : Department of Cultural Anthropology and Ethnology

  Author : Peter A. Lutz; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Abstract : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. READ MORE

 2. 2. Municipal elderly care implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  University dissertation from Stockholm : Karolinska institutet

  Author : Karin Josefsson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Abstract : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. READ MORE

 3. 3. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  University dissertation from Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Author : Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Abstract : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. READ MORE

 4. 4. Caring for Corporate Sustainability

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Maria Eidenskog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor network theory; care practice; corporate sustainability; CSR; environmental labels; ISO 26000; matters of care; thinking with care; SME; Att tänka med omsorg; aktör-nätverksteori; CSR; företagens samhällsansvar; hållbarhet; ISO 26000; miljömärkning; omsorgspraktiker; små och medelstora företag;

  Abstract : Corporate sustainability comes in a variety of shapes and the boundaries defining what can be called sustainability are disputed. This thesis explores the making of sustainability at a medium-sized company in Sweden, in this study called HygieneTech, that actively works with sustainability. READ MORE

 5. 5. Development of a Risk-Based Decision Model for Prioritizing Microbial Risk Mitigation Measures in Drinking Water Systems

  University dissertation from Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Viktor Bergion; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; quantitative microbial risk assessment; microbial risks; pathogens; water quality modelling; drinking water system; cost-benefit analysis; decision support; drinking water; microbial risk;

  Abstract : Risk management of drinking water systems is crucial since our society relies on these systems to be robust and sustainable to supply safe drinking water now and to future generations. Pathogens may spread in drinking water systems and cause waterborne outbreaks resulting in human suffering and large costs to the society. READ MORE