Search for dissertations about: "Cultural heritage and cultural production"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words Cultural heritage and cultural production.

 1. 1. Skilda världar : Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Author : Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE

 2. 2. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  Author : Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; University of KwaZulu-Natal; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; History; Historia; Cultural anthropology; Kulturantropologi; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; Ethnicity; Etnicitet; African and comparative archaelogy; Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Abstract : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. READ MORE

 3. 3. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Author : Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE

 4. 4. Hope and rust : Reinterpreting the industrial place in the late 20th century

  Author : Anna Storm; Sverker Sörlin; Tim Edensor; KTH; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; industrial history; history of technology; cultural history; industrial heritage; hermeneutics; museology; Sweden; Avesta; Ironbridge; Duisburg; 20th century; reuse; place; materiality; authenticity; History of technology and industry; Teknik- och industrihistoria;

  Abstract : Industrial society has changed thoroughly during the last half a century. In many Western cities and towns, new patterns of production and consumption entailed that centrally located industrial areas became redundant. The once lively workplace and urban core became silent and abandoned, gradually falling into decay. READ MORE

 5. 5. Nationalising Culture : The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Author : Tobias Harding; Erling Bjurström; Svante Beckman; Per Mangset; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. READ MORE