Search for dissertations about: "D Goldstein"

Found 1 swedish dissertation containing the words D Goldstein.

  1. 1. Low-frequency components in complex noise and their perceived loudness and annoyance

    Author : Mikael Goldstein; Stockholms universitet; []
    Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Hörsel;

    Abstract : Olika ljudtrycksbaserade prediktorers (A-, B-, C- & D-filtret) och kalkyleringsmetoders (ISO 532 B & MARK VII) förmåga att predicera ljudstyrka och störningsgrad hos bredbandigt vitt brus presenterat inomhus med olika bandbredd och spektra-form, inom frekvensområdet 15-1,060 Hz, innehållande både en "lågfrekvent" och en "högfrekvent" frekvenskomponent, utvärderades. Fem studier innehållande sju experiment, där mellan 12-30 försökspersoner deltog, avrapporteras. READ MORE