Search for dissertations about: "DEB-analysis"

Found 1 swedish dissertation containing the word DEB-analysis.

  1. 1. Learning for safety in health care and air traffic control

    Author : Sven Ternov; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Risk management; accident models; complex systems; health care; air traffic control; MTO analysis; DEB-analysis; proactive risk analysis.;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Hantering av risker i företag och organisationer har haft en lång och komplicerad historia. På åttiotalet, och i början av nittiotalet, var uppfattningen att om en olycka inträffade i en organisation, som påstods vara nära nog perfekt, måste det bero på ”den mänskliga faktorn”, dvs. READ MORE