Search for dissertations about: "Dynamic simulations of heat and moisture conditions"

Found 1 swedish dissertation containing the words Dynamic simulations of heat and moisture conditions.

  1. 1. Robust and Durable Vacuum Insulation Technology for Buildings

    Author : Peyman Karami; Folke Björk; Kjartan Gudmundsson; Jan Akander; KTH; []
    Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vacuum Insulation panels VIPs ; Million Program; Energy saving; Thermal conductivity; thermal transmittance U-value ; Thermal bridges; Stationary and transient measurements; Dynamic simulations of heat and moisture conditions; Full scale measurement in climatic chamber; LCA; Vakuumisoleringspaneler VIP:ar ; Miljonprogrammet; Energibesparing; Värmeledningsförmåga; värmegenomgångskoefficient U-värdet ; Köldbryggor; Stationära och transienta mätningar; Dynamiska simuleringar av värme och fuktförhållanden; Fullskaleförsök i klimatkammare; LCA; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering;

    Abstract : Today’s buildings are responsible for 40% of the world’s energy use and also a substantial share of the Global Warming Potential (GWP). In Sweden, about 21% of the energy use can be related to the heat losses through the climatic envelope. READ MORE