Search for dissertations about: "ESRRA"

Found 1 swedish dissertation containing the word ESRRA.

  1. 1. Transcriptional Regulation of HIF2A/EPAS1 in Neuroblastoma

    University dissertation from Division of Translational Cancer Research

    Author : Arash Hamidian; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-2α; enChIP; ESRRA; mTORC2; IGF-II; Hypoxia; Cancer; PI3K; Transcription; Neuroblastoma;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1–14 år i Sverige. Neuroblastom, som nästan uteslutande drabbar barn, är en aggressiv cancersjukdom som har sitt ursprung i det sympatiska (icke-viljestyrda) nervsystemet. READ MORE