Search for dissertations about: "Economic models"

Showing result 1 - 5 of 535 swedish dissertations containing the words Economic models.

  1. 1. Economic Growth and Fiscal Policy

    University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

    Author : Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. READ MORE

  2. 2. Refugee Immigrants in Sweden - educational investments and labour market integration

    University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

    Author : Dan-Olof Rooth; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; Economics; economic theory; econometrics; Discrete models; Duration models; Count models; Unemployment; Human Capital Formation; Employment; Economics of Immigrants; economic systems; economic policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Abstract : This thesis analyses educational investments and labour market attachment for refugee immigrants who received a permanent visa to Sweden during 1987-1991. It consists of five self-contained chapters. READ MORE

  3. 3. Essays on Financial Models

    University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

    Author : Henrik Amilon; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; options; neural networks; hedging; portfolio optimization; econometrics; Economics; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonometri; generalized residuals; discreteness; GARCH; compass rose; nonlinearities; Chaos; economic theory; economic systems; Nationalekonomi; economic policy;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla finansiella modeller bygger på antaganden, approximationer och förenklingar. Syftet med avhandlingen är att undersöka giltigheten och rimligheten i ett antal välkända och populära finansiella och ekonometriska modeller, med en tonvikt på de svenska aktie- och optionsmarknaderna. READ MORE

  4. 4. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

    University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

    Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE

  5. 5. Geographies of Place Branding Researching through small and medium sized cities

    University dissertation from Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

    Author : Ida Andersson; Stockholms universitet.; [2015]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

    Abstract : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. READ MORE