Search for dissertations about: "Emma Kritzberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Emma Kritzberg.

  1. 1. Allochthonous and autochthonous carbon sources of lake bacterioplankton

    University dissertation from Department of Ecology, Lund University

    Author : Emma Kritzberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; bacterial community composition; bacterial growth efficiency; bacterioplankton; carbon subsidy; dissolved organic carbon; limnology;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Pelagiska bakterier använder löst organiskt material som kol- och energikälla. Det lösta materialet kan ha sitt ursprung i intern (autokton) eller terrester (allokton) primärproduktion. Den här avhandlingen handlar om hur bakterier använder autoktont och alloktont producerat kol. READ MORE