Search for dissertations about: "European political cooperation"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words European political cooperation.

 1. 1. To act as a Union : Explaining the development of the EU's collective foreign policy

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Maria Strömvik; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; common foreign and security policy; European Union; institutionalism; international cooperation; Political and administrative sciences; balance of influence; balance of threat; realism; balance of power; European political cooperation; transatlantic relations; European security and defence policy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varför lyckas EU-länderna allt oftare agera gemensamt i frågor som rör internationell fred och säkerhet? Genom att först visa hur volymen och innehållet i Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har expanderat sedan 1970, närmar sig denna studie ovanstående fråga från tre olika vinklar: Är det först och främst gradvisa institutionella förändringar som möjliggjort mer gemensamt agerande? Eller, har EU-länderna periodvis drivits samman av förändrade hotbilder från omvärlden? Eller, är det ständigt återkommande oenighet med världens enda supermakt som skapar en ökad politisk vilja att agera gemensamt? Slutsatserna visar att förändrade hot inte är bland de viktigaste förklaringarna, och att institutionella förändringar sällan har följts av omedelbara förändringar i den gemensamma politiken. Istället har den politiska viljan att samarbeta ökat under perioder när EU-medlemmar har varit oeniga med USA om säkerhetspolitiska strategier för internationell fred och säkerhet. READ MORE

 2. 2. Sharing Secrets : Explaining International Intelligence Cooperation

  University dissertation from Lund University

  Author : Björn Fägersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intelligence Cooperation; Historical Institutionalism; Rational Choice Institutionalism; Europol; SitCen; CTG; EU; European External Action Service; European Union; Intelligence;

  Abstract : Why has multilateral cooperation developed in the intelligence field? Prior research has deemed such cooperation unlikely, irrelevant or even dangerous due to low gains and high risks. However, multilateral intelligence cooperation both exists and seems to be on the increase. This study aims to explain this puzzling development. READ MORE

 3. 3. Translating Popular Education Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  University dissertation from Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Pelle Åberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL;

  Abstract : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. READ MORE

 4. 4. Fit for European Democracy? Party Discipline in the European Parliament

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Lindberg; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Parliament; democracy; political parties; collective action; legislative decision-making; party discipline; party voting cohesion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This study evaluates the fitness of political parties for the democratisation of the European Union. At the national level political parties have successfully functioned as transmission belts between voter’s preferences and political outcomes in representative democracies. READ MORE

 5. 5. Radio Spectrum Regulation in the European Union A three-level context

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Maria Massaro; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allocation; assignment; shared competence; radio spectrum regulation; European Union;

  Abstract : In the light of the unprecedented growth of mobile broadband services, radio spectrum regulation is undergoing a substantial review in the European Union (EU). The radio spectrum presents a three-level regulatory context. At international level, the International Telecommunications Union (ITU) regulates the allocation of radio spectrum. READ MORE