Search for dissertations about: "Eva-Maria Jansson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Eva-Maria Jansson.

  1. 1. The Message of a Mitsvah: The Mezuzah in Rabbinic Literature

    University dissertation from Arken

    Author : Eva-Maria Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; Rabbinic literature; addition; notion; mezuzah; mitsvah; Världsreligioner ej kristendom ;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens ämne är den mezuzah, en kapsel med texter ur 5 Mosebok, som bör fästas på dörrposterna i ett judiskt hem, i uppfyllande av budet i 5 Mos. 6:9/11:21: "och du skall skriva dem [dessa ord] på dörrposterna i ditt hus och på dina portar". READ MORE