Search for dissertations about: "Friction Observer"

Found 1 swedish dissertation containing the words Friction Observer.

  1. 1. Control Systems with Friction

    University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

    Author : Henrik Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; control engineering; Automatiska system; Automation; robotics; Friction Observer; Friction Compensation; Describing Function Analysis; Limit Cycles; Friction Modeling; Friction; Control Systems; robotteknik; reglerteknik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar reglertekniska problem orsakade av friktion. Tre aspekter behandlas: modellering, analys av självsvängningar orsakade av friktion och friktionskompensering. En ny relativt enkel matematisk modell för friktion presenteras och studeras. READ MORE