Search for dissertations about: "Fysisk geografi"

Showing result 1 - 5 of 245 swedish dissertations containing the words Fysisk geografi.

 1. 1. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  University dissertation from Marie Ekström, Dept. of Phys. Geog. and Ecos. Anal., V-huset John Ericssons väg 1, 2nd floor

  Author : Marie Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Områden som är kontinuerligt utsatta för vinderosion löper stor risk för att erhålla en försämrad jordkvalitet eftersom vinderosion innebär en utsållning av fina fraktioner och humus från jordmånen. För att vinderosion ska inträffa krävs en kombination av vissa väder- och markförhållanden. READ MORE

 2. 2. Leaf Area Index of Scandinavian Forests Methods Using in situ and Remotely Sensed Data

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Helena Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; fysisk geografi; Physical geography; geomorphology; Geology; physical geography; leaf aggregation; specific leaf area SLA .; Växtekologi; Plant ecology; Leaf area index LAI ; canopy reflectance models; spectral vegetation indices; remote sensing; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogen utgör en viktig del av kolbalansen mellan mark och luft och har en potential att reducera koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Mängden bladyta i en skog ger en indikation på skogens förmåga att binda koldioxid till marken. READ MORE

 3. 3. The zoo-geomorphological impact of fossorial rodents in sub-polar alpine environments

  University dissertation from Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet

  Author : Bert Eriksson; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zoo-geomorphology; fossorial rodents; sub-polar; alpine; geomorphic work; ecosystem engineers; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; Geography; Geografi;

  Abstract : The geomorphological impact of small fossorial mammals (adapted to digging and living underground), such as rodents can be significant, and both their direct and indirect effects may contribute to landscape formation. This thesis is based on empirical field studies of two burrowing rodent species in sub-polar environments, namely invasive House mice (Mus musculus) on sub-Antarctic Marion Island and Norwegian lemmings (Lemmus lemmus) in sub-Arctic Abisko. READ MORE

 4. 4. Remote Sensing of Forest Decline in the Czech Republic

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Jonas Ardö; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Czech Republic; neural networks; sulphur dioxide; air pollution; Norway spruce; deforestation; forest decline; GIS; spectral characteristics; Remote sensing; Landsat; Ore Mountains; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver hur man med elektromagnetisk reflekterar strålning, registrerad från satelliter vilka cirkulerar runt jorden kan lokalisera och kvantifiera skador på barrskog i Tjeckien. Signifikanta samband mellan reflektans och barrförluster gör det mögligt att utföra översiktliga uppskattningar av dessa varrförluster med satellitdata. READ MORE

 5. 5. Spatial Variation in Near-Ground Radiation and Low Temperature - Interactions with Forest Vegetation

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Kristina Blennow; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; light interception; hemispherical photograph; growth; forest fragmentation; fluorescence; cold-induced photoinhibition; GIS; view factor; radiative cooling; frost protection; agro-climatic mapping; forest clear-cut; local climate; Microclimate; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Låg temperatur begränsar i stor utsträckning överlevnad och expansion av vegetation. Under senare år har samverkan mellan låg temperatur och hög instrålning, som leder till försämrad fotosynteseffektivitet, rönt stor uppmärksamhet. READ MORE