Search for dissertations about: "Gudrun Sigmundsdottir"

Found 1 swedish dissertation containing the words Gudrun Sigmundsdottir.

  1. 1. D-arabinitol in the diagnosis of invasive candidiasis

    University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

    Author : Gudrun Sigmundsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; D-arabinitol; D-arabitol; Candida; invasive candidiasis; production rate; diagnosis; neonate; neutropenic; HIV;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Invasiv candidiasis är en allvarlig jästsvampinfektion hos redan svårt sjuka patienter och denna infektion har ökat under de senaste årtiondena. Blododling, som ärreferensdiagnostisk metod för denna infektion, har relativt låg känslighet liksom detektion av Candidaspecifika antikroppar och antigener. READ MORE