Search for dissertations about: "Hälsa och samhälle"

Showing result 1 - 5 of 111 swedish dissertations containing the words Hälsa och samhälle.

 1. 1. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Author : Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Hälsa och välfärd; Health and Welfare; Adolescent boys; selfrated health; folkhälsa; Public health;

  Abstract : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). READ MORE

 2. 2. Open Government Data as a Reform and Ecosystem : A conceptual framework for evolution and health

  Author : Jonathan Crusoe; Ulf Melin; Gustaf Juell-Skielse; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Open Government Data; Reform; Ecosystem; Health; Evolution; Impediment; Barrier; Risk; Enricher; User; Seeker; Provider; Publisher; Öppna data; ekosystem; reform; hälsa; evolution; hinder; barriär; risk; berikare; användare; sökare; medborgare; tillgängliggörare; publicerare;

  Abstract : Introduction: This doctoral thesis in Information Systems disentangles the interplay of an OGD reform and an OGD ecosystem. Open government data (OGD) refers to data shared by public organizations, in the role of providers, following certain principles for anyone to reuse. READ MORE

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals : A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Author : Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 4. 4. A Socio-Material Study of User Involvement : Interrogating the practices of technology development for older people in a digitalised world

  Author : Björn Fischer; Britt Östlund; Alexander Peine; Steve Woolgar; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; User involvement; Older People; Participation; Socio-material Conditions; Enactment; Ontology; Configuring; Ageing and Technology; Ethnography; Method and Design Practice; Användarinvolvering; Äldre Människor; Delaktighet; Sociomateriella förhållanden; Enactment; Ontologi; Konfigurering; Åldrande och Teknik; Etnografi; Metod och Designpraktik; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Abstract : Population ageing and increased digitalization each constitute an ongoing and profound transformation within contemporary modes of living, as growing advances in technological development mix and intermingle with the lived realities of older people as the final recipients. It is against the backdrop of this interplay that user involvement has enjoyed ever-rising advocacy to an almost normative degree. READ MORE

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE