Search for dissertations about: "Högskolan i Gävle."

Showing result 1 - 5 of 198 swedish dissertations containing the words Högskolan i Gävle..

 1. 1. Lean Implementation the significance of people and dualism

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Bengt Halling; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; implementation; barriers; comparison; development; health care; manufacturing;

  Abstract : Lean, with its origins at the Toyota Motor Company, is a concept that is known to increase effectiveness in manufacturing. The Lean concept is now argued to be relevant not only in manufacturing but in service and health-care delivery as well. The reported results of Lean implementation efforts are divided. READ MORE

 2. 2. Sensorimotor control and cervical range of motion in women with chronic neck pain Kinematic assessments and effects of neck coordination exercise

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Thomas Rudolfsson; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neck pain; Rehabilitation; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion; Kinematics; Head Movements; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion;

  Abstract : Långvarig smärta i nacken är vanligt förekommande och orsakar både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Långvariga nackbesvär är vanligare hos kvinnor än hos män. Det saknas kunskap om effektiva rehabiliteringsmetoder, men forskning har indikerat att träning som förbättrar nackens koordination kan vara effektivt. READ MORE

 3. 3. The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity Laboratory studies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Camilla Zetterberg; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Accommodation; Asthenopia; Computer work; Eye-neck head stabilization; Muscle activity; Neck pain; Visual Attention; Visual demand; Visual ergonomics;

  Abstract : Introduktion: Muskelrelaterade besvär i nack- och skulderområdet är vanligt förekommande, framförallt hos individer som utför synkrävande datorarbete. En orsak till sådana besvär anses vara långvarig lågintensiv aktivitet i dessa muskler. READ MORE

 4. 4. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Abstract : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. READ MORE

 5. 5. Energy systems analysis of Swedish pulp and paper industries from a regional cooperation perspective Case study modeling and optimization

  University dissertation from Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Sofia Klugman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Industrial energy system; Optimization; District heating; Energy audit; Co-operation;

  Abstract : Den industriella energianvändningen utgör en tredjedel av världens totala energianvändning. Eftersom energianvändning i många fall har negativ miljöpåverkan både lokalt och globalt är det av allmänt intresse att öka industriernas energieffektivitet. READ MORE