Search for dissertations about: "Harmoni i livet"

Found 1 swedish dissertation containing the words Harmoni i livet.

  1. 1. Conceptualizing and Measuring Well-Being Using Statistical Semantics and Numerical Rating Scales

    Author : Oscar Kjell; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03-26]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Well-being; Latent semantic analysis; Statistical semantics; Satisfaction with life; Harmony in life; Välbefinnande; Harmoni i livet; Tillfredsställelse med livet; Statistisk semantik; Latent semantisk analys;

    Abstract : Hur man beskriver och eftersträvar välbefinnande är viktigt, eftersom det påverkar både forskning och samhället i stort. Denna avhandling handlar om hur välbefinnande definieras och mäts, vilket både innefattar en kritisk diskussion kring befintliga teorier om välbefinnande samt en utveckling av empiriska metoder och statistiska verktyg för att öka vår förståelse gällande hur personer uppfattar och eftersträvar välbefinnande. READ MORE