Search for dissertations about: "Helena Christell"

Found 1 swedish dissertation containing the words Helena Christell.

  1. 1. Cost and benefits of cone beam computed tomography : for maxillary canines with eruption disturbance

    Author : Helena Christell; Malmö högskola; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostic methods; Cost-effectiveness; Economic evaluation; Systematic review; Cost-analysis; Radiology; Odontology; CBCT; Cone beam computed tomography;

    Abstract : I tandvården finns allt fler metoder för prevention, diagnostik och behandling. Eftersom resurserna är begränsade bör den metod väljas där nyttan uppväger kostnaden. Idag saknas dock vetenskapliga belägg gällande kostnadseffektivitet för undersökning med Cone Beam Computed Tomography (CBCT). READ MORE