Search for dissertations about: "History of Religions"

Showing result 1 - 5 of 104 swedish dissertations containing the words History of Religions.

 1. 1. Creating Holy People and Places on the Periphery. A Study of the Emergence of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the Thirteenth Centuries Att skapa heliga personer och platser i periferin: en studie om uppkomsten av inhemska helgonkulter i de lundensiska och uppsaliensiska kyrkoprovinserna, ca 1000–1300

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Sara Ellis Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; cults of saints; native saints; hagiography; liturgy; parchment fragments; conversion; Christianization; loca sanctorum; Middle Ages; Scandinavia; Micro-Christendom; unilocal; multilocal;

  Abstract : Holy people have been venerated in various forms by all religions and ideologies throughout history. Christianity is no exception with the development of the cults of saints beginning shortly after its formation. By the time Christianity reached Scandinavia, saints’ cults had been fully integrated into the Roman administrative structure. READ MORE

 2. 2. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  University dissertation from Peeters Publishers

  Author : Karin Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. READ MORE

 3. 3. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. READ MORE

 4. 4. Bhaktisiddhanta Sarasvati. The Context and Significance of a Modern Hindu Personalist

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Ferdinando Sardella; Sardella Ferdinando; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Religionshistoria; History of Religions; Modern Hinduism; Vaishnavism; Bhakti; Vivekananda; Bengal Renaissance; bhakti; Bhaktisiddhanta Sarasvati; Bengal intellectual life; Bhaktivinoda; caste; Chaitanya doctrines; colonialism; Gaudiya Math; globalization; India religion 20th century; missionaries; modern Hinduism; postcolonialism; Vaishnavism Vishnuism; Vedanta; worship Hinduism ;

  Abstract : This study explores the life and work of Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937), a Vaishnava guru of the school of Chaitanya (1486-1534), who, at a time that Hindu non-dualism was most prominent, managed to establish a pan-Indian movement for the modern revival of traditional personalist bhakti that today encompasses both Indian and non-Indian populations throughout the world.To most historians, the period between 1815 and 1914 is known as Britain’s Im-perial Century, when the power of British cultural influence was at its height, most especially in Calcutta, India, the jewel of the British crown. READ MORE

 5. 5. Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Gansten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Candrakalanadi; Devakerala; Gurunadi; Dhruvanadi; Amsanadi; karman; karma; predestination; free will; fate; purusakara; daiva; divination; astrology; jyotihsastra; jyotisa; Nadi; Hindu astrology; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar en hinduisk, framför allt sydindisk form av divination vid namn nadi-läsning, uppbyggd efter astrologiskt mönster men med vissa utmärkande särdrag, framför allt uppläsandet av föregivet färdigskrivna texter, tillskrivna gudomliga eller övermänskliga författare, i vilka klientens levnadsöde skall ha nedtecknats långt före dennes födelse. Efter en skildring av författarens iakttagelser av denna divinationsform i dagens Indien diskuteras den klassiska hinduiska astrologins världsåskådning (i synnerhet dess förhållande till karma-läran) samt tekniska tillvägagångssätt i viss detalj, följt av ett närmare studium av tre astrologiska nadi-texter författade på sanskrit, ur vilka även utdrag med annoterad översättning presenteras. READ MORE