Search for dissertations about: "Informatik"

Showing result 1 - 5 of 755 swedish dissertations containing the word Informatik.

 1. 1. Being-with Information Technology Critical explorations beyond use and design

  University dissertation from Umeå : Informatik

  Author : Anna Croon Fors; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Abstract : In the thesis a theoretical exploration concerning the significance of information technology in everyday life is conducted. The main question advanced is how the reflexive nature of information technology can be envisioned. By this question attention is directed to transformative, experiential and dynamic qualities of information technology,i.e. READ MORE

 2. 2. The capability approach in ict4d research

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Mathias Hatakka; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Informatics; ICT4D; the capability approach; development as freedom; education; ICT; development; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Design and use of mobile technology in distance language education Matching learning practices with technologies-in-practice

  University dissertation from Örebro : Repro

  Author : Olga Viberg; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; online distance education; mobile learning; mobile-assisted language learning; information systems artefact; design science research; learning practices; structuration; self-regulation; technology-in-practice; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : This thesis focuses on the adaptation of formal education to people’s technology- use patterns, theirtechnology-in-practice, where the ubiquitous use of mobile technologies is central. The research question is: How can language learning practices occuring in informal learning environments be effectively integrated with formal education through the use of mobile technology? The study investigates the technical, pedagogical, social and cultural challenges involved in a design science approach. READ MORE

 4. 4. Why is it so challenging to cultivate open government data? Understanding impediments from an ecosystem perspective

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jonathan Crusoe; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Introduction: This compilation licentiate thesis focuses on open government data (OGD). The thesis is based on three papers. OGD is a system that is organized when publishers collect and share data with users, who can unrestrictedly reuse the data. In my research, I have explored why it can be challenging to cultivate OGD. READ MORE

 5. 5. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. READ MORE