Search for dissertations about: "Information and Communication Technology"

Showing result 1 - 5 of 1839 swedish dissertations containing the words Information and Communication Technology.

 1. 1. Expressing emotions through vibration for perception and control

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Shafiq ur Réhman; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal Signal Processing; Mobile Communication; Vibrotactile Rendering; Locally Linear Embedding; Object Detection; Human Facial Expression Analysis; Lip Tracking; Object Tracking; HCI; Expectation-Maximization Algorithm; Lipless Tracking; Image Analysis; Visually Impaired.; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis; Computing Science; administrativ databehandling; Electronics; elektronik; Systems Analysis; systemanalys;

  Abstract : This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. READ MORE

 2. 2. Industrial Digital Fabrication Using Inkjet Technology

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Ingo Reinhold; KTH.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; inkjet printing; droplet formation; digital fabrication; sintering; nanoparticles; printed electronics; Industriella informations- och styrsystem; Industrial Information and Control Systems; Media Technology; Medieteknik; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : The use of acoustic waves initiated by the deformation of a microchannel is one method for generating monodisperse, micrometer-sized droplets from small orifices and is employed in piezo-electric inkjet printheads. These printheads are used in both graphical printing and digital fabrication, where functionalities, such as optical, biological, electrical or mechanical, are being produced locally. READ MORE

 3. 3. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  University dissertation from Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Abstract : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. READ MORE

 4. 4. Enhancing Salient Features in Volumetric Data Using Illumination and Transfer Functions

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Daniel Jönsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : The visualization of volume data is a fundamental component in the medical domain. Volume data is used in the clinical work-flow to diagnose patients and is therefore of uttermost importance. READ MORE

 5. 5. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Abstract : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. READ MORE