Search for dissertations about: "Ingemar H Andersson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ingemar H Andersson.

  1. 1. Chronic pain : epidemiological studies in a general population

    University dissertation from Lund : Univ

    Author : H. Ingemar Andersson; Ingemar H Andersson; [1998]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE; MEDICIN; chronic pain; epidemiology; health care; samhällsmedicin; diagnoses; medication; smoking; uric acid; widespread pain;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har intresset för smärta och smärtbehandling ökat påtagligt. Etablerade smärttillstånd är ofta svårbehandlade och medför stora och kostnadskrävande insatser i sjukvården. Produktionsbortfall och stigande sjukförsäkringskostnader medverkar också till stora samhällseffekter. READ MORE