Search for dissertations about: "Interrnarriage"

Found 1 swedish dissertation containing the word Interrnarriage.

  1. 1. Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Sayaka Osanami Törngren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interracial marriage; attitudes; race; Contact Hypothesis; group position; prejudice and stereotypes; colorblindness; perception of difference; mixed methods; Interrnarriage; attityder; race; kontakthypotes; gruppositioner; fördomar och stereotyper; färgblindhet; perception av skillnad; mixed methods; Humanities Social Sciences; Attitudes; Race; Group position; Prejudice and stereotypes; Colorblindness; Perception of difference; Mixed methods;

    Abstract : Denna avhandling granskar majoritetssamhällets åsikter och attityder till “interracial marriage and relationships” (blandäktenskap och annan blandrelation). Populationen för denna granskning är ett representativt urval av befolkningen i Malmö, Sveriges tredje största stad. Studien drivs främst av två teoretiska inriktningar. READ MORE