Search for dissertations about: "Irene Bohman"

Found 1 swedish dissertation containing the words Irene Bohman.

  1. 1. Coarse detritus in oligotrophic lake littoral zones utilization by intervertebrates and contribution to carbon flow

    Author : Irene Bohman; Jan Herrman; Lars Tranvik; Jan Stenson; Mark O. Gessner; [2005]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Shredders; Biodiversity; Ecosystem; Limnology; Nattsländor; Sjöar; Kol; Biologisk nedbrytning; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

    Abstract : Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen av hur grovt organiskt material, sk grovdetritus, tex löv och makrofytrester, bryts ner i sjöars strandzoner. Motivet bakom intresset för detta är att små näringsfattiga sjöar i skogsrika områden ofta är beroende av tillförsel av energi utifrån och att nedbrytningen av grovdetritus är relativt lite undersökt i sjöar. READ MORE